Arteriograf  znamená prevratnú novinku v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení neinvazívnou metódou. Jednoduchým a časove nenáročným spôsobom umožní  stanoviť niekoľko  parametrov  arteriálnej tuhosti súčasne. Počítačovým spracovaním nameraných výsledkov získame dva najdôležitejšie údaje, a to rýchlosť šírenia pulzovej vlny v aorte (PWVao) a augmentačný index (Aix). Prístroj zaznamenáva aj ďalšie parametre, ako je trvanie srdcového cyklu, systolický a diastolický priestorový index, 3- centrálny aortálny tlak, ktorý je silnejším prognostickým parametrom ako brachiálny tlak.  

Rýchlosť šírenia pulzovej vlny má lepšiu prediktívnu hodnotu ako klasické rizikové faktory. PWVao je samostatným a nezávislým prediktorom úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby.
Aix poskytuje informáciu predovšetkým o rezistencii malých artérií. Vyššia percentuálna hodnota Aix znamená väčší odpor arteriol. Periférny odpor malých artérií do značnej miery ovplyvňuje naša psychika.
V prípade endoteliálnej dysfunkcie  klesá produkcia oxidu dusnatého v endoteli, v dôsledku čoho sa zvyšuje tonus artérií, rastie periférna rezistencia (TPR). Aix brachial teda poskytuje bezprostrednú informáciu o našej psychickej odolnosti        

                        

Arteriografom sme schopní potvrdiť najskoršie štádium aterosklerózy – zvýšenou hodnotou augmentačného indexu – ešte vo fáze endoteliálnej dysfunkcie, ako aj neskoršiu fázu, makrovaskulárnu. V tomto štádiu zisťujeme zvýšenú hodnotu PWV v aorte (arterialny vek). Hodnoty PWVao  nad 10 m/s sa klasifikujú ako prejav predklinického orgánového poškodenia.

Nasledovná tabuľka je tabuľkou referenčných hodnôt Aix brachial a PWVao získaných z odbornej literatúry, ako aj z našich skúseností.